• สำนักงานใหญ่ : 0-2324-0425 ( 5 Line ), 0-2709-3163 ( 5 Line )

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์  บริษัท ศรีไทย มิยากาวา ( จากนี้ไปจะเรียกว่า " ศรีไทย มิยากาวา " ) เปิดเว็บไซต์ภายใต้ชื่อ URL ว่า " www. st-miyagawa.com " (จากนี้ไปจะเรียกว่า " เว็บไซต์ ") ก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้ แนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและยอมรับเงื่อนไขด้านล่าง หากท่านไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานใดๆ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

1. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

  1.1 ศรีไทย มิยากาวา ไม่รับประกันความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบันหรือความเป็นประโยชน์ของข้อมูลที่ระบุบนเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ ศรีไทย มิยากาวา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบหรือยกเลิกข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

  1.2 ข้อมูลที่ระบุบนเว็บไซต์นี้เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ทำการเผยแพร่และข้อมูลดังกล่าวอาจไม่สะท้อนถึงสถานการณ์จริงเมื่อเวลาผ่านไป

  1.3 ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ ศรีไทย มิยากาวา ทั้งหมดที่ทำการเผยแพร่อยู่


2. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

  เว็บไซต์นี้ มีสิ่งที่ถูกคุ้มครองด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายการค้า ชื่อบริษัท โลโก้ รูปภาพ และเนื้อหาข้อมูลอื่นๆ ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการแก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าวในทุกกรณี เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งและถูกต้องจาก ศรีไทย มิยากาวา


3. การเชื่อมต่อ

  3.1 ท่านสามารถเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ “ www.st-miyagawa.com ” ได้โดยไม่จำกัด แต่โดยหลักเกณฑ์แล้วให้เชื่อมโยงมายังหน้าหลักของเว็บไซต์นี้ คือ “ www.st-miyagawa.com ”

  3.2 ไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

     3.2.1 เนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

     3.2.2 เนื้อหาที่ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวและสิทธิส่วนบุคคล

     3.2.3 เนื้อหาที่ก่อให้เกิดการเสียผลประโยชน์และความเสียหายต่อเว็บไซต์นี้

     3.2.4 เนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมาย บทบัญญัติ และเทศบัญญัติ ฯลฯ

     3.2.5 เนื้อหาที่มีลักษณะอันลามก

     3.2.6 เนื้อหาที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม


4. ข้อห้าม

ในการใช้เว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้ผู้ใช้กระทำสิ่งต่อไปนี้

  4.1 การกระทำที่ละเมิดทรัพย์สินหรือความเป็นส่วนตัวและอื่นๆของบริษัทฯหรือบุคคลที่สาม หรือการกระทำที่อาจจะละเมิด นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการกระทำใดๆที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้ด้วย

  4.2 การกระทำที่ทำให้หรืออาจจะทำให้เกิดความเสียหาย,ความสูญเสียต่อบริษัทฯหรือบุคคลที่สาม การใส่ร้าย,การหมิ่นประมาทหรือการข่มขู่บริษัทฯหรือบุคคลที่สาม

  4.3 การกระทำที่ขัดหรืออาจจะขัดต่อระเบียบและศีลธรรมของสังคม

  4.4 การกระทำที่มีความผิดทางอาญา,เชื่อมโยงนำไปสู่ความผิดทางอาญา หรือการกระทำที่มีความเสี่ยงดังกล่าว

  4.5 การกระทำลงทะเบียน,ส่งอีเมลแอดเดรสของบุคคลอื่นหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ หรือ การกระทำที่เป็นการปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น

  4.6 การกระทำที่ทำให้ชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯหรือเว็บไซต์บริษัทฯเสียหาย

  4.7 การกระทำที่ใช้หรือสนับสนุนโปรแกรมที่เป็นอันตรายเช่นพวกไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือการกระทำที่มีความเสี่ยงดังกล่าว

  4.8 การกระทำที่ผิดหรืออาจจะผิดกฎหมาย,เทศบัญญัติ

  4.9 การกระทำอื่นซึ่งบริษัทฯพิจารณาว่าไม่เหมาะสม


5. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Privacy Policy )

  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้งานติดต่อศรีไทย มิยากาวา ,ข้อมูลที่ผู้ใช้งานสมัครงานกับศรีไทย มิยากาวา,ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้งาน ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Privacy Policy


6. นโยบายคุกกี้ ( Cookie Policy )

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่านอย่างไรก็ตาม ศรีไทย มิยากาวา ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการที่ผู้ใช้ปิดการทำงานคุกกี้แล้วมีผลให้ระบบไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Cookie Policy คุกกี้