• สำนักงานใหญ่ : 0-2324-0425 ( 5 Line ), 0-2709-3163 ( 5 Line )

CCTV Policy

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด (CCTV)  ศรีไทย มิยากาวา เคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ประกาศใช้ในนามของ บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด (“เรา” “ของเรา” หรือ “บริษัท”) ซึ่งรับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราใช้กล้องวงจรปิดสำหรับการตรวจสอบและบันทึกภาพบุคคลที่อยู่ภายในและบริเวณโดยรอบสถานที่ของบริษัท บริษัทจัดทำและเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับกล้องวงจรปิดเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

  บริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ในกรณีที่นโยบายนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่เหมาะสม


1.ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทเก็บรวบรวมภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวของท่าน และภาพสิ่งของ (เช่น ยานพาหนะของท่าน) เมื่อท่านเข้าสู่พื้นที่ที่มีการสอดส่องดูแลภายในอาคารและสถานที่ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (“ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด”) ในบางกรณี บริษัทอาจจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน (เช่น การจดจำใบหน้าของท่าน) ซึ่งจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้


2. วิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  2.1. บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และดำเนินการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การบันทึก ถือครอง ปรับ เปลี่ยน แก้ไข ทำลาย ลบ กู้คืน รวม ทำสำเนา ส่ง จัดเก็บ แยก เปลี่ยน หรือเพิ่ม กับข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพื่อ “วัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด” ดังต่อไปนี้

     2.1.1. เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน

     2.1.2. เพื่อปกป้องอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินจากความเสียหาย ความขัดข้อง การทำลายทรัพย์สิน และอาชญากรรมอื่นๆ

     2.1.3. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการขัดขวาง ป้องกัน และตรวจจับอาชญากรรม รวมถึงการฟ้องร้องเมื่อเกิดอาชญากรรม

     2.1.4. เพื่อช่วยเหลือในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการยุติเรื่องร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ

     2.1.5. เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

     2.1.6. เพื่อสนับสนุนในการก่อตั้งสิทธิหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในการดำเนินการทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คดีทางแพ่ง และคดีแรงงาน

     2.1.7. เพื่อยืนยันตัวบุคคลและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

  2.2. บริษัทจะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณที่เห็นได้ง่ายและบริเวณที่บริษัทจะไม่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้แก่ ห้องน้ำและลิฟท์

  2.3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และจะไม่มีการบันทึกเสียง

  2.4. บริษัทจะติดตั้งป้ายแจ้ง “สถานที่นี้ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัย” ที่จุดทางเข้าและทางออก และในพื้นที่ที่มีการสอดส่องดูแลโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อให้ท่านทราบว่าในบริเวณนั้นมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

3. การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สาม

  3.1 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น

  3.2 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และดำเนินคดีต่ออาชญากรรม

4. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  4.1 บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ไม่เกินกว่าระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในคำชี้แจงฉบับนี้ หรือเท่าที่จำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

  4.2 บริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการจัดการข้อพิพาทหรือกระบวนการทางกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้น

  4.3 หากหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจทำลาย ลบ นำออกจากระบบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้


5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกบันทึกโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของบริษัท ท่านอาจจะมีสิทธิต่อไปนี้ตามกฎหมายและข้อยกเว้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  5.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสำเนาของข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เกี่ยวกับท่าน หรือขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่บริษัทได้มาโดยไม่ได้รับความยินยอม โดยจะต้องส่งคำขอเป็นหนังสือไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับคำขอของท่าน บริษัทอาจจะปฏิเสธคำขอของท่านตามสิทธิและกฎหมายของบริษัทหรือตามคำสั่งศาล หากการเข้าถึงและคำขอสำเนาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น หากบริษัทตัดสินว่าต้องปฏิเสธคำขอของท่าน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผล และส่งหนังสือดังกล่าวให้ท่านภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

  5.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่เป็นปัจจุบัน

  5.3 สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หากเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และ/หรือของบุคคลอื่น บริษัทจะดำเนินการพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดทันทีที่ได้รับคำขอ บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านหากบริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญมากกว่าในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยดังกล่าวเป็นไปเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือปฏิบัติตามกฎหมาย หากบริษัทตัดสินใจว่าจะปฏิเสธคำขอของท่าน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผล และจะส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่ท่านภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

  5.4 สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ทุกเมื่อ

  5.5 สิทธิในการลบข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทอาจต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

  5.6 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่บริษัทครอบครองอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้และส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้ควบคุมข้อมูลอื่น โดยที่ข้อมูลนั้นจะต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทและข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยบนฐานความยินยอมของท่าน

  5.7 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลชั่วคราว ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นการชั่วคราวในส่วนที่บริษัทไม่มีสิทธิเก็บรักษาไว้แล้ว หรือเมื่อท่านจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

  5.8 สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทให้แก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องหากบริษัทละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ในประเทศไทยรวมถึงนโยบายและข้อบังคับอื่นๆ


6. มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมและเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ อีกทั้งเรายังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากพนักงาน ตัวแทน พนักงานชั่วคราว และหน่วยงานภายนอกต่างๆให้เป็นไปตามความจำเป็นเท่านั้น ตามคำแนะนำและแนวทางที่ได้กำหนดไว้เพื่อรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

  ทางบริษัทได้กำหนดกระบวนการทำงานเพื่อบริหารจัดการในกรณีที่มีเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งเหตุการละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัท เพื่อเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด


7. ช่องทางการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด(CCTV)

บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด 539 ม.4 ซอย 8 บี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 0-2324-0425 , 0-2709-3163

แฟกซ์ :    0-2324-0427 , 0-2709-4017