• สำนักงานใหญ่ : 0-2324-0425 ( 5 Line ), 0-2709-3163 ( 5 Line )

นโยบายความเป็นส่วนตัว ( Privacy Policy )

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ข้อมูลในหน้าเพจนี้จะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ( Privacy Policy ) ที่ บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด อาจเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงวิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. บทนิยาม

บริษัท ” หมายถึง บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด

ท่าน ”  หมายถึง ผู้ใช้บริการเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคล ” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ประวัติการศึกษา เป็นต้น


2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงขอความยินยอมจากท่านก่อนการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและเหมาะสม

2.1 โดยปกติการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะต้องได้รับความยินยอมก่อน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

       2.1.1 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงาน สอบสวน หรือพิจารณาคดีของศาล

       2.1.2 เพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

       2.1.3 เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น

       2.1.4 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท

       2.1.5 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการ ปกป้องที่เหมาะสม

2.2 ในกรณีที่บริษัทต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ประวัติอาชญากรรม ศาสนา ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ หรือข้อมูลอื่นใดในลักษณะดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนเก็บรวบรวม เว้นแต่กรณีที่กฎหมายถือเป็นข้อยกเว้น เช่น การคุ้มครองทางแรงงาน การประกันสังคม ประกันสุขภาพ สวัสดิการรักษาพยาบาลของลูกจ้าง

2.3 ท่านมีสิทธิที่จะให้ความยินยอมหรือปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ อาจมีบางบริการที่บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2.4 หากมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เก็บรวบรวม


3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

3.1 เมื่อท่านติดต่อสอบถามข้อมูล บริษัทอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์

3.2 เมื่อท่านสมัครงานกับบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ บริษัทขอทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการสมัครงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลในเรซูเม่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการสมัครงาน เป็นต้น

3.3 ข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ (Log File) ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหาการใช้ฟังก์ชันต่างๆ ในเว็บไซต์

3.4 บริษัทใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า คุกกี้ (Cookie) มาจัดเก็บข้อมูล และนำเสนอข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของท่าน โดยคุกกี้ก็จะทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของท่านไว้จนกว่าท่านจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าท่านจะทำการลบคุกกี้นั้น หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้คุกกี้แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการเยี่ยมชมเว็บไซต์มากขึ้น เพราะคุกกี้จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม ทั้งนี้บริษัทจะนำข้อมูลที่คุกกี้ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมอื่นของบริษัท เพื่อปรับปรุงคุณภาพเพิ่มความสะดวกในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทแก่ท่านต่อไป

3.5 บริษัทอาจใช้บริการสารสนเทศของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อให้ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทจะเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสมและปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด


4 ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันสิ้นสุดการประมวลผลทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่านั้นหากมีกฎหมายกำหนดไว้ หรือในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น กรณีที่เกิดข้อพิพาท โดยบริษัทจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต


5 วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทได้จัดเก็บ บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทระบุไว้ โดยบริษัทได้เก็บรวบรวมใช้ข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

5.1 เพื่อใช้ในการสมัครงานของท่าน

5.2 เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชม เว็บไซต์ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านต่างๆ ของบริษัท

5.3 กรณีอื่นๆ ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอม

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้มา เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่าน โดยทางบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจาก ที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่บริษัทจะได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมแล้ว


6 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลอื่น ที่นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมซึ่งได้รับอนุญาตจากท่านรวมถึงที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายเท่านั้น

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการ รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของบริษัท ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัทหรือการขายกิจการ บริษัทอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่เราเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง


7 สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิดำเนินการดังต่อไปนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยแจ้งผ่านช่องทางติดต่อของบริษัท

7.1 คัดค้านหรือเพิกถอนความยินยอม

7.2 สิทธิเข้าถึงข้อมูลของเจ้าของข้อมูล และขอรับสำเนา

7.3 สิทธิการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

7.4 สิทธิขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้

7.5 สิทธิขอให้ระงับใช้ข้อมูล

7.6 การขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

7.7 สิทธิขอให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด


8 ติดต่อเรา

บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด 539 ม.4 ซอย 8 บี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 0-2324-0425 , 0-2709-3163

แฟกซ์ :   0-2324-0427 , 0-2709-4017

หมายเหตุ:

บริษัทขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด