• สำนักงานใหญ่ : 0-2324-0425 ( 5 Line ), 0-2709-3163 ( 5 Line )

รางวัลและความภาคภูมิใจ


Business AwardsT-OSH Standard :2019 Level Platinum

โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการ ตามมาตรฐานระบบการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565

Zero Accident Campaign 2022

โล่ประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี พ.ศ.2565

T-OSH CERTIFICATE

การตรวจประเมินและรับรองผลตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS: 2019) ระดับ : Platinumง

Green Industry

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


Company Awards